Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Odpady budowlane

Pow­stają w cza­sie etapu budowy nowych obiek­tów, jak również remon­tów czy w pra­cach rozbiórkowych. Odpady budowlane z reguły pow­stają w takich kat­e­go­ri­ach, jak budown­ictwo, prze­mysł, w dro­gown­ictwo czy kole­jnictwo. Do odpadów budowlanych zal­icza się również odpady z obiek­tów infra­struk­tu­ral­nych oraz

Tagi: ,
Napisano w odpady budowlane

Kontenery na śmieci — Wrocław

Różnego rodzaju odpadu, nieczys­tości i śmieci nie kojarzą się z niczym przy­jem­nym. Są bezużyteczne, a w wielu przy­pad­kach wydoby­wają z siebie nieprzy­jemny odór, będący jed­nocześnie szkodliwy dla naszego zdrowia. Doskonale możemy się o tym przekonać jeśli zapom­n­imy np przez pare

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz

Wynajem kontenerów na gruz — Wrocław

Kon­tenery to jedne z tych pojem­ników, które mało kto posi­ada, mimo tego że są one bardzo prak­ty­czne… Odpowiedź na pytanie dlaczego nie jesteśmy właś­ci­cielami kon­tenerów na gruz mimo wszys­tko jest try­wialna i można trak­tować ją wyłącznie z przym­ruże­niem oka. Otóż

Tagi: ,
Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose