Archiwum Bloga

Szkodliwe odpady dla środowiska

Środowisko nat­u­ralne, każdego dnia musi zma­gać się z olbrzymimi iloś­ci­ami szkodli­wych odpadów, sub­stancji tru­ją­cych, związków, które zagrażają życiu każdemu orga­niz­mowi. Odpady te z biegiem lat stają się coraz groźniejsze dla otoczenia, w którym żyjemy. Atmos­fera zanieczyszc­zona jest tak mocno, że

Napisano w odpady budowlane

Odpady budowlane

Pow­stają w cza­sie etapu budowy nowych obiek­tów, jak również remon­tów czy w pra­cach rozbiórkowych. Odpady budowlane z reguły pow­stają w takich kat­e­go­ri­ach, jak budown­ictwo, prze­mysł, w dro­gown­ictwo czy kole­jnictwo. Do odpadów budowlanych zal­icza się również odpady z obiek­tów infra­struk­tu­ral­nych oraz

Tagi: ,
Napisano w odpady budowlane
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose