Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Piasek i jego transport

Piasek i jego trans­port w mieś­cie Wrocław i jego okoli­cach można określić na bardzo wysokim poziomie. Firmy zaj­mują się nie tylko wydoby­ciem kruszyw, ale także ich pro­dukcją, dys­try­bucja, trans­portem i wszelkimi usługami podob­nymi, zapew­ni­a­jąc klien­tom kom­plek­sową ofertę. Firmy najczęś­ciej posi­adają

Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose