Roczne archiwum: 2011

Kontenery na odpady poprodukcyjne Wrocław

Odpady są nieodłącznym ele­mentem codzi­en­nego funkcjonowa­nia dlat­ego istotną rzeczą jest umiejęt­ność sprawnego pozby­cia się ich. W gospo­darst­wie domowym wystar­czy wyrzu­cić to co zbędne do kosza lub śmiet­nika pod blok­iem. W przy­padku firm pro­duk­cyjnych sytu­acja jest już bardziej złożona. O ile

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz

Odpady budowlane

Pow­stają w cza­sie etapu budowy nowych obiek­tów, jak również remon­tów czy w pra­cach rozbiórkowych. Odpady budowlane z reguły pow­stają w takich kat­e­go­ri­ach, jak budown­ictwo, prze­mysł, w dro­gown­ictwo czy kole­jnictwo. Do odpadów budowlanych zal­icza się również odpady z obiek­tów infra­struk­tu­ral­nych oraz

Tagi: ,
Napisano w odpady budowlane

Kontenery na śmieci — Wrocław

Różnego rodzaju odpadu, nieczys­tości i śmieci nie kojarzą się z niczym przy­jem­nym. Są bezużyteczne, a w wielu przy­pad­kach wydoby­wają z siebie nieprzy­jemny odór, będący jed­nocześnie szkodliwy dla naszego zdrowia. Doskonale możemy się o tym przekonać jeśli zapom­n­imy np przez pare

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose