Odpady budowlane

odpady budowlane wrocławPow­stają w cza­sie etapu budowy nowych obiek­tów, jak również remon­tów czy w pra­cach rozbiórkowych. Odpady budowlane z reguły pow­stają w takich kat­e­go­ri­ach, jak budown­ictwo, prze­mysł, w dro­gown­ictwo czy kole­jnictwo. Do odpadów budowlanych zal­icza się również odpady z obiek­tów infra­struk­tu­ral­nych oraz ziemię z wykopów, która zwykle jest przez­nac­zona do ponownego zagospo­darowa­nia terenów. Wszys­tkie odpady budowlane możemy podzielić np na następu­jące grupy, odpady z remon­tów dróg, z placów budowy, z remon­tów oraz ziemia z wykopów i gruz rozbiórkowy.

Logistyka omaw­ianych odpadów to pro­ces, który prze­b­iega od ich pow­sta­nia, poprzez gro­madze­nie, usunię­cia ich z miejsca pow­sta­nia, aż do czasu ich ponownego zagospo­darowa­nia czy utyl­iza­cji. W zależności od ich rodzaju.

Ponowne zagospo­darowanie z reguły następuje jeśli w odpadach zna­j­dują się kon­struk­ty­wne ele­menty lub surowce. Dzięki należytej obróbce mechan­icznej dla użytku bezpośred­niego czyli wyko­rzys­ta­nia w taki sam sposób lub jako skład­ników pro­dukcji nowych ele­men­tów budowlanych. Często ist­nieje również możli­wość zaist­nienia ewen­tu­al­ności skład­owa­nia resztek, które są nieprzy­datne jako surowce, albo unieszkodli­wiane w przy­padku wys­tępowa­nia skład­ników niebez­piecznych, które stanowią zagroże­nie dla zdrowia i środowiska nat­u­ral­nego, np. azbest.

Dzięki seg­re­gacji mate­ri­ałów budowlanych ich odpowied­niemu zarządza­niu możemy ograniczyć ilość odpadów, która są bezużyteczne. Odpowied­nie seg­re­gowanie odpadów według ich rodza­jów pozwala odzyskać ich zde­cy­dowaną większość.

Jakość odpadów budowlanych (która zależy głównie od źródła ich pow­sta­nia oraz zużytej tech­nologii przy ich tworze­niu) jest bardzo zróżnicowana.

Warto zwró­cić uwagę również na fakt, że zde­cy­dowana więk­szość odpadów z budów oraz odpadów rozbiórkowych jest niepalna.

Tagi: ,
Napisano w odpady budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

two × one =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose