Kontenery ceny

Jakie są ceny za korzys­tanie z kon­tenerów? Dlaczego wywożąc więcej za poje­dynczy kon­tener z reguły płacimy mniej?

Obec­nie w dobie wol­nego rynku prak­ty­cznie każda firma może ustalić dowolne ceny za swoje usługi. Praw­dopodob­nie bezpowrot­nie minęły czasy, kiedy gospo­darka była sterowana przez państwo. Taka sytu­acja jest zde­cy­dowanie lep­sza ponieważ każdy ma szansę zaist­nieć i dzi­ałać na własną rękę, bez liczenia na pomoc innych. Oczy­wiś­cie w zależności od rodzaju dzi­ałal­ności sytu­acja wygląda nieco inaczej, jed­nak nikogo nie trzeba przekony­wać, że osoby przed­siębior­cze, dające ludziom prace wolą sytu­ację, gdy dzi­ałają na wol­nym rynku. Taki rynek reg­u­luje popyt i podaż, czyli zapotrze­bowanie na daną usługę / pro­dukt i ofer­owanie go przez określone przedsiębiorstwa.

Jeśli dana firma chce być konkuren­cyjna, to powinna świad­czyć usługi na poziomie zbliżonym do konkurencji lub ofer­ować tzw. wartość dodaną, za którą klient będzie skłonny zapłacić.

W przy­padku wyna­jmu kon­tenerów na gruz ceny są pow­iązane z powyższym opisem. Korzys­ta­jąc z kon­tenerów w mniejszych iloś­ci­ach za wyna­jem jed­nego kon­tenera zapłacimy pro­por­cjon­al­nie więcej, niż gdy­byśmy mieli wyna­jąć ich więcej.

Kole­jnym czyn­nikiem wpły­wa­ją­cym na cenę wyna­jmu kon­tenerów jest częs­totli­wość korzys­ta­nia z usług firmy trans­portowej posi­ada­jącej kon­tener. Jeśli wiemy, że będziemy potrze­bowali cyk­licznego wywoże­nia odpadów, gruzu, śmieci, nieczys­tości czy innych zbęd­nych dla nas mate­ri­ałów to cen­nik dla nas z pewnoś­cią też powinien być mniejszy.

Inną kwestią jest jeszcze to, czy wywoz­imy jeden rodzaj surow­ców, np. gruz, ziemię, dachówkę czy odpady mieszane. Z reguły wywoże­nie jed­nego rodzaju surowca jest tan­sze ponieważ firma oszczędza koszty na segregacji.

Ceny za kon­tener pod­staw­iony na 5 dni rozpoczy­nają się już od kwoty 300zł dla osób pry­wat­nych, jed­no­ra­zowo korzys­ta­ją­cych z usługi (dane na 01.06.11).

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

sixteen − 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose