Miesięczne archiwum: Czerwiec 2011

Kontenery ceny

Jakie są ceny za korzys­tanie z kon­tenerów? Dlaczego wywożąc więcej za poje­dynczy kon­tener z reguły płacimy mniej? Obec­nie w dobie wol­nego rynku prak­ty­cznie każda firma może ustalić dowolne ceny za swoje usługi. Praw­dopodob­nie bezpowrot­nie minęły czasy, kiedy gospo­darka była sterowana

Tagi:
Napisano w kontenery na gruz
Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz wyna­jąć kontener?

Potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nych zsypów do gruzu?

Poszuku­jesz kon­tenerów na śmieci

Zadz­woń: +48 514 006 006

You might also likeclose